Home Copyright Disclaimer AVG privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN

DOWNLOAD ONZE VOORWAARDEN HIER

Artikel 1. Definities
Onder opdrachtgever verstaan we degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer is Li Moon B.V., gevestigd aan de Hendrik Figeeweg 1H in Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50299751, hierna Li Moon te noemen.
Een opdracht is het verzoek van de opdrachtgever aan Li Moon om tegen betaling en binnen een beperkt tijdvak werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden omvatten al hetgeen Li Moon ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen. Indien opdrachtgever en Li Moon afspreken om minimaal 6 maanden intensief samen te werken, waarvoor Li Moon en opdrachtgever een vast maand- of termijnbedrag zijn overeengekomen, dan is sprake van een samenwerkingsovereenkomst. Een offerte is een in meer of mindere mate gespecificeerde begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/ met Li Moon tot het verrichten van diensten zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Li Moon van toepassing, hierna te noemen: “de voorwaarden”.
2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Li Moon uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden wordt door Li Moon niet aanvaard. Deze inkoop/ aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden zijn dan ook niet op een overeenkomst van toepassing.

Artikel 3 Offertes
Alle door Li Moon uitgegeven offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins. Aan een offerte kunnen geen rechten worden ontleend. Een uitgegeven offerte kent een geldigheid van maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever sluit een overeenkomst door de offerte voor akkoord te tekenen en te retourneren.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Li Moon, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Li Moon, respectievelijk de dag waarop Li Moon een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoert.

Artikel 5 Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 6 Prijs
6.1 De door Li Moon opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten en/ of kosten van derde partijen en leveranciers, tenzij Li Moon schriftelijk anders is overeengekomen en/ of deze kosten expliciet en gespecificeerd op de offerte staan vermeld.
6.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Li Moon geldende uurtarieven.
6.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Li Moon aan de opdrachtgever zijn bevestigd en waarvoor Li Moon zaken als productieplanning en/ of personele bezetting moet aanpassen, berekent Li Moon de volledige extra kosten aan de opdrachtgever door.
6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Li Moon gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Li Moon nog te verrichten diensten.
6.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen wordt verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 7 Start uitvoering overeenkomst
De uitvoering van een overeenkomst wordt alleen gestart indien een offerte of schriftelijke overeenkomst is getekend, retour gezonden en door Li Moon is ontvangen.

Artikel 8 Uitvoering, levering en termijnen
8.1 Door Li Moon in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij Li Moon uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.
8.2 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Li Moon alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Li Moon is ontvangen.
8.3 Overschrijding van de termijn verplicht Li Moon niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
8.4 De start en termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Li Moon ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Li Moon vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de start voor zover nodig vertraagd of de termijn van uitvoering of levering verlengd.
8.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Li Moon ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
8.6 Li Moon is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Li Moon gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.
8.7 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Li Moon, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.
8.8 Na oplevering van een opdracht of beëindiging van een overeenkomst met een looptijd van minimaal een half jaar met een vast maand- of termijnbedrag

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden
9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen dertig dagen na factuurdatum.
9.2 Li Moon is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van Li Moon is voldaan.
9.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Li Moon aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van Li Moon) ten kantore van Li Moon of een door Li Moon te bepalen andere plaats.
9.4 Op overeenkomsten met een looptijd van minimaal 6 maanden, waarbij een vast maand- of termijnbedrag is overeengekomen door Li Moon en opdrachtgever is artikel 9.1 niet van toepassing.
9.5 Maand- of termijnbedragen voortvloeiend uit een overeenkomst zoals omschreven in artikel 9.4 worden op een werkdag in de eerste week van een nieuwe maand gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Betaling van het overeengekomen maand- of termijnbedrag geschiedt binnen dertig dagen na factuurdatum.
9.6 Bij een samenwerkingsovereenkomst, worden aanvullende opdrachten die na het sluiten van de overeenkomst met vast maand- of termijnbedrag worden overeengekomen, separaat en tussentijds gefactureerd. Hierbij geldt dat 50% voor de start en 50% bij de oplevering van het opdracht wordt gefactureerd.
9.7 Artikel 9.6 is niet van toepassing indien opdrachtgever en Li Moon schriftelijk overeenkomen dat een aanvullende opdracht een opdracht vervangt die oorspronkelijk was opgenomen in de overeenkomst met een looptijd met vast maand- of termijnbedrag.
9.8 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van € 150,-.
9.9 Li Moon is ten allen tijde gerechtigd de overdracht van het intellectuele eigendomsrechten op geleverde zaken op te schorten en, daar waar Li Moon de houder van de intellectuele eigendomsrechten is, toestemming voor het gebruik van geleverde zaken in te trekken, indien een of meerdere facturen en/ of een of meerdere maand- of termijnbedragen onbetaald zijn gebleven.
9.10 Door Li Moon in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Li Moon door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
9.11 Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van Li Moon op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
9.12 Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.
9.13 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Reclames
10.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan Li Moon gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Li Moon ter zake vervalt.
10.2 De opdrachtgever is verplicht alle door Li Moon geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-,druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren voordat deze bij derde partijen, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, mediabureaus, drukkerijen en mediabedrijven worden aangeleverd, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen.
10.3 Li Moon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade indien opdrachtgever fouten of gebreken in door Li Moon geleverde zaken als deze eenmaal door derden, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, mediabureaus, drukkerijen en mediabedrijven, zijn gepubliceerd, verspreid, verwerkt, vermenigvuldigd, uitgeleend, verkocht of op enige wijze in gebruik zijn genomen.
10.4 De opdrachtgever is verplicht alle door Li Moon geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Li Moon te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.
10.5 Li Moon dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door Li Moon schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.
10.6 Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
10.7 Indien een reclame door Li Moon geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Li Moon, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Li Moon steeds gerechtigd is vooraf retourzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Elke aansprakelijkheid van Li Moon, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Li Moon, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
11.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en rechtmatigheid van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Li Moon niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.
11.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat Li Moon geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Li Moon zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Li Moon een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
11.4 Opdrachtgever is gehouden Li Moon te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Li Moon in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).
11.5 Li Moon is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van intellectuele eigendomsrechtelijke bescherming. Opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de controle op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materialen die opdrachtgever publiceert, verspreidt, verwerkt, vermenigvuldigt, uitleent, verkoopt of op enige wijze in gebruik neemt.

Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding
12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Li Moon onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Li Moon of door deze ingeschakelde derden.
12.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Li Moon gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Li Moon tot enige schadevergoeding.
12.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Li Moon gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Li Moon te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Li Moon gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Li Moon tot enige schadevergoeding en onverminderd de Li Moon verder toekomende rechten.

Artikel 13 Intellectuele Eigendom
13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door Li Moon geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten tot het moment van overdracht bij Li Moon.
13.2 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Li Moon geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Li Moon worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Li Moon, zonder dat Li Moon daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.
13.3 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Li Moon niet toegestaan om buiten hetgeen binnen de verleende opdracht of samenwerkingsovereenkomst schriftelijk is bepaald, geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen hiertoe rechten te verlenen middels licentie of anderszins, zo lang Li Moon houder van het intellectueel is.
13.4 Indien opdrachtgever materialen aanlevert, waaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties, staat opdrachtgever jegens Li Moon in voor het ongestoorde gebruik door Li Moon van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Li Moon zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Li Moon is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.
13.5 Na oplevering van een opdracht of beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst en op voorwaarde dat opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, vloeit het intellectueel eigendom per datum waarop de laatste openstaande factuur of het laatste openstaande maand- of termijnbedrag werd betaald, kosteloos over van Li Moon naar opdrachtgever,.
13.6 Indien opdrachtgever een overdracht per juridische document en/ of notariële akte wenst, komen de kosten voor het opstellen van een dergelijk document voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14 Annulering
14.1 Een samenwerkingsovereenkomst, kan enkel tussentijds worden geannuleerd indien Li Moon volledig schadeloos wordt gesteld voor alle reeds gemaakte uren en kosten.
14.2 Bij tussentijdse annulering van een samenwerkingsovereenkomst, is opdrachtgever twee vaste maand- of termijnbedragen verschuldigd als vergoeding voor gereserveerde capaciteit en derving van inkomsten.
14.3 Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert, is hij verplicht de door Li Moon reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Li Moon om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Li Moon is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Li Moon verstrekte offertes en/of met Li Moon gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Amsterdam.
15.3 Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Li Moon. Li Moon is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
16.1 Li Moon behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
16.2 Indien Li Moon in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Li Moon geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Li Moon tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Li Moon
16.3 De door Li Moon bewerkbare ontwerpbestanden blijven en ten alle tijden eigendom van Li Moon behalve indien anders is overeengekomen met de opdrachtgever en/ of het intellectueel eigendomsrecht werd overgedragen.

Artikel 17 Opslag & verwerking bedrijfs- en persoonsgegevens
17.1 Li Moon verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers, medewerkers en toeleveranciers van opdrachtgevers, voor zover deze voor de uitvoering van een opdracht of samenwerkingsovereenkomst van belang zijn. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee rechtspersonen en natuurlijke personen geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.
17.2 Met het verstrekken van een opdracht of het overeenkomen van een samenwerkingsovereenkomst geeft opdrachtgever Li Moon toestemming om de benodigde bedrijfs- en persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren, om handelingen te verrichten waartoe Li Moon wettelijk is verplicht, die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van Li Moon en om relevante informatie over producten en/ of diensten af te stemmen op de informatiebehoefte van opdrachtgever, medewerkers en toeleveranciers van opdrachtgevers.
17.3 De volgende persoonsgegevens worden door Li Moon opgeslagen en verwerkt:
– Bedrijfsnaam
– Afdeling
– Geslacht
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een offerte op deze website aan te maken, dienst af te nemen, in correspondentie en/ of telefonisch te vermelden
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
– BTW-nummer
– Bezoek en klikgedrag van bezoekers op Limoon.nl via de software van OnlineSucces.nl
– Analytische gegevens van YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, Google Ads, Google Search Console, Google Analytics en Google Mijn Bedrijf
17.4 Li Moon neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Li Moon) tussen zit.
17.5 Li Moon verstrekt uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht of samenwerkingsovereenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dit door het gebruik van software van derden niet uit te sluiten valt.

Artikel 18: Bewaartermijnen
18.1 Li Moon bewaart je persoonsgegevens indien niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht of samenwerkingsovereenkomst, om te voldoen aan een wettelijke vastgestelde bewaartermijn of om om een optimale bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Voor ons privacybeleid verwijzen we je naar onze privacyverklaring.
18.2 Van opgeleverd creatief werk blijven de eindversies beschikbaar tot een jaar na datum van oplevering.
18.3 Ook de communicatie over projecten op ons platform Basecamp blijft tot een jaar na datum oplevering opvraagbaar in een gearchiveerd project.
18.4 Opdrachtgevers krijgen altijd de definitieve gesloten (onbewerkbare) eindversies aangeleverd. Open bestanden verstrekken we alleen op verzoek.
18.5 Li Moon archiveert de open bestanden voor de duur van 3 jaar voor eigen gebruik. Aan het overdragen van deze bestanden zijn kosten verbonden.

Haarlem, december 2019

DE BESTE STRATEGIE VOOR JOUW MERK?

VRAAG HET LI MOON!
Op zoek naar een maatwerkoplossing voor jouw communicatievraagstuk? Wil je informatie over de diensten die we kunnen leveren? Maak een afspraak met ons voor een vrijblijvend voorstel. Vul het antwoordformulier in dan nemen we binnen twee werkdagen contact met je op. Liever bellen? 023-5343430. Tot snel!